Siparişi onayladığınız takdirde, eksik olan kısımlar sistem tarafından otomatik olarak doldurulacaktır. Sözleşme nüshalarının biri ALICI ’ya, diğeri ise SATICI tarafına mail olarak iletilecektir.


Mesafeli Satışlar Yönetmeliği
6 Mart 2011 PAZAR Sayı: 27866
Resmî Gazete
YÖNETMELİK


Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 
MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK 


BİRİNCİBÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 


AMAÇ
MADDE 1- TARAFLAR

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir. 


KAPSAM

1.1- SATICI
Ünvanı : conodiseno.com
Adresi : Batı Mahallesi. Erol Kaya Caddesi. No:95/A  - Pendik/İSTANBUL
Telefon : +90 (531) 635 34 34
E-posta : iletisim@conodiseno.com

1.2- ALICI
E-Posta: **********
Telefon: **********
IP Adresiniz: *********
Ad Soyad  ******
Adres  ********
Adres Devamı ********


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
(1) Bu Yönetmelik; yazılı, görsel ve elektronik ortamda veyadiğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıyagelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradanteslimi ya da ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır. 
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 
a) Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili, 
b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar ileilgili, 
c) Halka açık telefon kullanımı suretiyle telekomünikasyonhizmeti verenlerle akdedilen,
ç) Taşınmaz satış, kiralama ve taşınmaza ilişkin diğerhaklarla ilgili, 
d) Artırma veya eksiltme yoluyla akdedilen, 
sözleşmelere uygulanmaz.
(3) 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeler ile 9 uncumaddenin birinci fıkrası; 
a) Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketimmaddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenineveya işyerine götürülmesine ilişkin, b) Seyahat, konaklama, lokantacılık,eğlence sektörü gibi alanlarda hizmet veren sağlayıcılarla kurulan vesağlayıcının belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusuhizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği, 
sözleşmelere uygulanmaz. 

DAYANAK

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ: 
(1) Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılıTüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 9/A ve 31 inci maddelerine dayanılarakhazırlanmıştır. 


TANIMLAR


MADDE 4 - BU YÖNETMELİKTE GEÇEN;
a) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, 
b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
c) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan malsağlama dışındaki her türlü faaliyeti, 
ç) Kredi veren: İlgili mevzuat gereği tüketicilere nakitkredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansmanşirketlerini, 
d) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronikortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayrimaddi malları, 
e) Mesafeli sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronikortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşıkarşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veyasonradan teslimi ya da ifası kararlaştırılan sözleşmeleri, 
f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticariveya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzelkişileri, 
g) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticariveya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzelkişileri, 
ğ) Sürekli veri taşıyıcısı: Tüketicinin, kendisine kişiselolarak gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süreincelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini sağlayan ve kaydedilen bilgiyeaynen ulaşılmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı, 
h) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayanamaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, 
ı) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks,radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet gibi fiziksel olarak karşıkarşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veyaortamı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Genel Düzenlemeler 
Ön bilgiler ve bilgilendirme formu


MADDE 5 - 
(1) Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından önceaşağıdaki bilgilerin tamamını içerecek şekilde açık, anlaşılır ve kullanılanuzaktan iletişim aracına uygun bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafındanbilgilendirilir.
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefonve varsa diğer erişim bilgileri. 
b) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri. 
c) Tüm vergiler dâhil olmak üzere mal veya hizmetin TürkLirası olarak satış fiyatı. 
ç) Varsa teslim masrafları. 
d) Ödeme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgiler. 
e) Cayma hakkının kullanılmasının şartları ve bu hakkın nasılkullanılacağı. 
f) Uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücrettarifesi üzerinden hesaplanmadığı durumlarda, bu iletişim aracının kullanılmasınedeniyle tüketicilere yüklenen ilave maliyeti. 
g) Mal veya hizmete ilişkin fiyat dâhil taahhütlerin geçerliksüresi. 
ğ) Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilenbir mal veya hizmet ediminin oluşturduğu hâllerde söz konusu sözleşmenin asgarisüresi. 
h) Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olan borçilişkilerinin feshedilme şartları. 
ı) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusundabaşvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlardâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhınınbulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesineyapılabileceğine ilişkin bilgi. 
(2) Satıcı veya sağlayıcı, mallar için sözleşme konusu maltüketiciye ulaşmadan, hizmetler için de sözleşmenin ifasından önce makul birsürede, birinci fıkrada yer alan bilgilerin tamamını içeren bilgilendirme formunuyazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısı vasıtasıyla tüketiciyeulaştırmak zorundadır. Telefon gibi sözlü uzaktan iletişim araçlarınınkullanıldığı durumlarda, satıcı birinci fıkrada yer alan bilgilerin tamamınıiçeren bilgilendirme formunu en geç mal teslimi sırasında tüketiciye teslimetmek zorundadır. 
(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerin, kullanılan uzaktaniletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde erginolmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekildeticari amaçlarla verildiğinin belirtilmesi zorunludur. 
(4) Telefon gibi sözlü uzaktan iletişim araçlarınınkullanılması durumunda, ayrıca her görüşmenin başında satıcı veya sağlayıcınınkimliğinin ve görüşmenin ticari amacının tüketiciye açık bir şekilde bildirmesizorunludur.

ÖN BİLGİLERİN TEYİDİ

MADDE 6 - (1) Tüketici, 5 inci maddede belirtilen önbilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe satıcı veya sağlayıcıtarafından sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyitişlemi, yine elektronik ortamda yapılır.

CAYMA HAKKI

MADDE 7 - 
(1) Mesafeli sözleşmelerde tüketici, yedi gün içerisindeherhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden caymahakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içindeyazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

(2) Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkinsözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğersözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

(3) Satıcı veya sağlayıcının 5 inci ve 6 ncı maddelerdebelirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cayma hakkı süresi üçaydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslimaldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği gündenitibaren işlemeye başlar. Ancak 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilenyükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, birincifıkrada belirtilen yedi günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerinyerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkınınkullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya birsürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

(4) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdakisözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz. 
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayıile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri. 
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalardabelirlenen mallara ilişkin sözleşmeler. 
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçlarıdoğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişliolmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimaliolan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla,ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarfmalzemelerine ilişkin sözleşmeler. 
d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkinsözleşmeler. 
e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkinsözleşmeler. 
f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler vetüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. 
(5) Tüketiciye, borcunun tamamen veya kısmen ifası için,satıcı veya sağlayıcı veya onunla işbirliği içinde olan bir üçüncü kişitarafından kredi verildiği mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin bu maddedekihükümler dâhilinde cayma hakkını kullanması durumunda kredi sözleşmesi deherhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızınsona erer. Ancak bunun için cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarakiletilmesi gerekir. Tarafların karşılıklı iade yükümlülükleri saklıdır.

CAYMA HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI

MADDE 8 - 
(1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması hâlinde satıcı veyasağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç ongün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan hertürlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi güniçerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

(2) Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyiimkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engeldeğildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicininkusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayıtazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklikve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

SÖZLEŞMENİN İFASI

MADDE 9 - 
(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, satıcı veyasağlayıcı, tüketici tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibarenen geç otuz gün içinde sipariş konusunu ifa eder. Bu süre tüketiciye dahaönceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluylaen fazla on gün uzatılabilir.

(2) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerinegetirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde tüketicinin bu durumdan haberdaredilmesi ve ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlübelgenin en geç on gün içinde kendisine iade edilmesi gerekir. Malın stoktabulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarakkabul edilmez.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, aşağıdaki şartları sağlamasıhâlinde tüketiciye eşit kalite ve fiyatta başka bir mal veya hizmet tedarikedebilir. 
a) Sözleşmede kararlaştırılmış olması. 
b) Haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetintedarik edilemeyeceğinin anlaşılması. 
c) Tüketicileri açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerekonaylarını alması.

SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VE HİZMETLER

MADDE 10 - 
(1) Sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulmasıdurumunda; mal veya hizmetin kullanılması veya tüketilmesi hariç olmak üzeresatıcı veya sağlayıcı tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri süremez. Buhâllerde tüketicinin sessiz kalması, sözleşmenin kurulmasına yönelik bir kabulbeyanı olarak yorumlanamaz ve tüketicinin malı geri göndermek veya muhafazaetmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

KREDİ KART YADA BANKA KARTI İLE ÖDEME

MADDE 11 - 
(1) Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartıveya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığıdurumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılmasıhâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunuve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Banka Kartlarıve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

BİLGİLERİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 12 - 
(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bilgilendirilmesine vecayma hakkını kullanabilmesine ilişkin sistemi kurmak ve yazılı, sesli veyaelektronik ortamdaki bu bilgileri üç yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

(2) Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciyeteslim edilen gayri maddi malların veya sunulan hizmetlerin teslimatınınayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik


MADDE 13 - 
(1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete'de yayımlananMesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüktenkaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 14 - 
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 15 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.